Přišel mi trestní příkaz, co s tím?

Pes

Trestní příkaz představuje jeden z tzv. zjednodušených typů řízení, jehož podstata spočívá v tom, že soud nerozhoduje na základě důkazů před ním provedených v hlavním líčení, ale pouze na základě spisového materiálu, který mu byl předložen spolu s podanou obžalobou nebo návrhem na potrestání.

Trestní příkaz neobsahuje odůvodnění a má povahu odsuzujícího rozsudku, což znamená, že např. podmíněný trest odnětí svobody bude zaznamenán v rejstříku trestů. Rovněž se na základě něj může poškozený domáhat v občanském soudním řízení náhrady škody.

Trestní příkaz může vydat bez projednání věci v hlavním líčení pouze samosoudce, to znamená, že trestní příkaz může být vydán pouze u trestných činů, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.

Trestní příkaz může samosoudce vydat jen tehdy, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy a lze jím uložit pouze určité druhy trestů.

Institut trestního příkazu nepodmiňuje vydání trestního příkazu samosoudcem doznáním obviněného a neexistencí pochybností o pravdivosti jeho doznání. V řadě věcí vydá samosoudce trestní příkaz proti obviněnému, který se hájí sám, neboť nejde o nutnou obhajobu.

Obviněný může podat proti trestnímu příkazu odpor, a to u soudu, který trestní příkaz vydal, nejpozději do osmi dnů od jeho doručení. Podaný odpor nelze vzít zpět.

Byl – li proti trestnímu příkazu podán řádně a včas odpor, trestní příkaz se ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení. Při projednávání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.

Jak postupovat v případě, kdy Vám byl doručen trestní příkaz a Vy nemáte obhájce:

Poraďte se s advokátem zabývajícím se obhajobou v trestním řízení. S ohledem na běh 8denní lhůty k podání odporu doporučuji návštěvu co nejdříve.

Advokát může nahlédnout do spisu a poté spolu s Vaším vyjádřením k věci a vydaným trestním příkazem Vaši situaci zhodnotí a doporučí Vám jedno z následujících řešení:

1. trestní příkaz ponechat v platnosti v případech, kdy je to pro Vás výhodné, zejména z hlediska druhu či výše uloženého trestu a kdy není možné uplatnit žádné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch.

2. podat odpor a vzít si obhájce v případech, kdy bude pro Vás výhodné věc projednat v hlavním líčení, zejména z hlediska otázky viny, dále v případech, kdy uložený trest je nepřiměřeně vysoký nebo kdy je možné uplatnit účinnou lítost či z hlediska výše škody.

Nemusíte mít obavy, dobrý obhájce Vám nikdy nedoporučí podat odpor v případech, kdy by to pro Vás nebylo výhodné.