Podání vysvětlení dle ust. § 158 trestního řádu

Pes

K objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je oprávněn mj. vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů. 

Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo; v řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět ihned. 

Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta

O obsahu vysvětlení se sepíše úřední záznam

Kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení, má nárok na náhradu nutných výdajů a prokázaného ušlého výdělku za stejných podmínek jako svědek. Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se pro své protiprávní jednání. 

Doporučuji Vám vzít si vždy k tomuto podání vysvětlení s sebou advokáta. 

1. Policejní orgán s Vámi bude jednat za přítomnosti advokáta zcela odlišně, než kdybyste tam byli sami. 

2. Zkušený advokát ví, jak s policejním orgánem jednat a usměrňovat ho a policejní orgán bude mít respekt. 

3. Advokát Vás může uchránit před nevhodnou výpovědí. 

Pamatujte, že jednou řečené se velmi těžce bere zpět. Zvlášť, když je to napsané na papíře