Trestní právo 

Na prvním místě vykonávám obhajobu v trestním řízení. Obhajoba v trestním řízení může být vykonávána zásadně jen advokátem, a to na základě plné moci nebo na základě ustanovení soudem v případech nutné obhajoby stanovené zákonem. Obviněný má právo zvolit si advokáta jako svého obhájce i v případech, kdy již mu byl ustanoven soudem.

Mohu Vám pomoci během všech fází trestního řízení, ať již jako Vaše advokátka při podání vysvětlení na policii nebo jako Váš obhájce od zahájení trestního stíhání až po vykonávací a dovolací řízení. Zastoupím Vás rovněž v řízení o ústavní stížnosti.

Již při podání vysvětlení dohlížím na to, aby postup orgánů činných v trestním řízení byl v souladu s předpisy a aby Vám nebyly kladeny nepřípustné a zakázané otázky. V případech, kdy jste v pozici obviněného či obžalovaného v trestním řízení, dbám na to, aby byla šetřena veškerá Vaše práva a aby byly odstraněny veškeré nejasnosti. Účastním se výslechů, kladu svědkům otázky, zadávám zpracování znaleckých posudků, předkládám důkazy a zdůrazňuji skutečnosti svědčící ve Váš prospěch. Dále jako Vaše právní zástupkyně komunikuji s orgány činnými v trestním řízení, podávám písemná podání včetně odporu proti trestnímu příkazu a navrhuji odklony v trestním řízení. Obhajuji obžalované před soudy všech stupňů, navrhuji alternativní tresty a podávám opravné prostředky včetně dovolání k Nejvyššímu soudu. Účastním se řízení před Ústavním soudem po podání ústavní stížnosti.

Pakliže jste v pozici odsouzeného, navrhuji podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku u trestů ostatních a ve všech těchto řízeních poskytuji i zastoupení. Zastoupím Vás také ve věcech vazebních, ve věcech výkonu trestu a zahlazení odsouzení.

V případě nezákonného trestního stíhání budu ve Váš prospěch požadovat a uplatňovat náhradu škody a zadostiučinění