Nemám na obhájce, co dělat?

Pes

Trestní řád umožňuje nemajetným osobám získat v trestním řízení bezplatnou obhajobu (tj. obhajobu zdarma), popř. obhajobu za sníženou odměnu, a to při splnění níže uvedených předpokladů.

1. Musí se jednat o obviněného, tj. o osobu, vůči které již bylo zahájeno trestní stíhání.

2. Obviněný musí podat návrh na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu. Pokud si již obviněný obhájce zvolil, obhájce by mu měl s návrhem pomoci.

3. Návrh se podává v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v 1. stupni.

4. Obviněný musí osvědčit, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby. To může doložit např. důchodovým výměrem, výpisem z bankovního účtu, potvrzením od úřadu práce apod.

5. Proti rozhodnutí o návrhu je přípustná stížnost.

Pokud je návrhu vyhověno, může obviněný požádat o ustanovení obhájce.

Může si samozřejmě obhájce také zvolit, a to i před podáním návrhu na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu.

Náklady obhajoby zcela nebo zčásti (podle toho, zda byla přiznána obhajoba bezplatná nebo za sníženou odměnu) hradí stát.

Vyplývá – li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je – li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného.